Klachtenproceduren

U heeft een klacht, hoe nu verder?

Klachten ten aanzien van de NBSM sportverzorger en -masseur dienen in eerste instantie gericht te worden aan de sportverzorger -masseur.

Indien de NBSM sportverzorger en de klager niet tot een oplossing komen kan de klager zich richten tot de NBSM.

U dient per e-mail, met inachtneming van het onderstaande, uw klacht in te dienen bij de NBSM:

De klacht moet inhouden,

naam en adres van de klager
vermelding van zijn hoedanigheid, zoals bedoeld in artikel I van het tuchtreglement.
naam en adres van de aangeklaagde en diens hoedanigheid.
de gronden van de klacht.

U kunt uw e-mail sturen naar info@nbsm.info

De NBSM neemt contact op met de NBSM sportverzorger -masseur en vraagt deze om een verweerschrift.

Aanvankelijk neemt de NBSM een bemiddelende rol op zich. Indien deze bemiddeling niet tot een gepaste oplossing komt doet de NBSM een uitspraak.

Als basis voor de klachtenprocedure gelden de statuten en huishoudelijk reglement van de NBSM en de hieruit voortvloeiende gedrags- en tuchtregels.

De uitspraak van de NBSM is bindend.

Tuchtreglement

Tuchtreglement N.B.S.M.
Artikelen betrekking hebbende op de Nederlandse Branche Organisatie van Sportverzorgers en masseurs, de N.B.S.M., zoals opgenomen in de statuten.

Artikel 1.

Degene die is ingeschreven bij de N.B.S.M., is onderworpen aan tuchtrechtspraak terzake van:

a) enig handelen of nalaten in strijd met zijn werkzaamheden die hij als sportverzorger/masseur, verricht t.a.v.:

1. degene te verstaan cliënt die hij behandelt.

2. behandeling geschiedt op verzoek van de cliënt.

Artikel 2.

In geval van schorsing of beëindiging van inschrijving bij de N.B.S.M., blijft betrokkene ter zake van enig in het eerste artikel, bedoeld handelen of nalaten gedurende de tijd dat hij ingeschreven stond, aan de tuchtrechtspraak onderworpen.

Artikel 3.

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

1. Klacht: het kenbaar maken van onvrede, komende van de cliënt, als gebruiker van de diensten sportverzorger/ masseur.

2. Cliënt: diegene aan de sportverzorger/masseur zorg verleent of heeft verleend, hierna te noemen cliënt.

3. Sportverzorger/masseur dient ingeschreven te zijn bij N.B.S.M.

4. Klager: te noemen cliënt, kan zo nodig vertegenwoordigd worden.

5. Klachtencommissie: een voor de klager beschikbare en bereikbare commissie die de door de klager ingediende klacht behandelt en onderzoekt.

6. N.B.S.M. kan zelf een klacht onderzoeken, of hiervoor een terzake kundige raadplegen of aanstellen.

Artikel 4.

De volgende tuchtmaatregelen kunnen per voorkomend geval worden opgelegd door de N.B.S.M., en door hen aan te wijzen klachtencommissie:

a) waarschuwing
b) berisping
c) geldelijke vergoeding voor de geleden schade
d) schorsing van de inschrijving, voor een ten hoogste een jaar.
e) beëindiging van de inschrijving.

Artikel 5.

Een maatregel als bedoeld in artikel 4 kan niet ten uitvoer worden gebracht zolang de beslissing waarbij deze is opgelegd, niet onherroepelijk is geworden.

Artikel 6.

Een bij de N.B.S.M. ingeschreven sportverzorger/masseur kan niet andermaal als aangeklaagde terechtstaan voor een feit waarvoor, te noemen N.B.S.M. en of klachtencommissie, een onherroepelijke uitspraak heeft gedaan.

Artikel 7.

Leden van het bestuur N.B.S.M., evenals door de N.B.S.M. aangezochte klachtencommissie, die kennis hebben genomen van de handelingen van een klacht zijn behalve voor zover dit voor de behandeling van de klacht noodzakelijk is, tot geheimhouding verplicht.

Artikel 8.

De klacht moet inhouden:

a) naam en adres van de klager
b) vermelding van zijn hoedanigheid, zoals bedoeld in artikel I van dit reglement.
c) naam en adres van de aangeklaagde en diens hoedanigheid.
d) de gronden van de klacht.

Artikel 9.

Als een klaagschrift niet voldoet aan genoemde eisen in artikel 8, zal de klager nog gedurende een door de N.B.S.M. te bepalen termijn de gelegenheid worden gegeven het klaagschrift aan te vullen.

Art.9 sub a. voldoet de klager niet aan dat verzoek binnen de gestelde termijn, dan wordt het klaagschrift door de N.B.S.M. als “niet voor behandeling” terzijde gelegd.

Artikel 10.

Tijdens de behandeling van een klacht zal door de N.B.S.M. contact worden opgenomen met de beklaagde.
Beklaagde wordt ingelicht over de aard en inhoud van de klacht, en wordt in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.

Artikel 11.

De N.B.S.M. en te benoemen klachtencommissie beslissen naar eigen inzicht, of de behandeling schriftelijk of mondeling zal plaatsvinden.
De betrokken partijen kunnen binnen een termijn van 14 dagen inzake de genomen beslissing, verzoeken tot een schriftelijk of mondelinge behandeling van de klacht.

Artikel 12.

Van de te behandelen klacht zal een schriftelijk verslag worden opgemaakt, dat aan alle betrokkenen, zal worden toegezonden.
Nadat alle betrokkenen de gelegenheid hebben gehad om eventuele wijzigingen voor te stellen, zal het verslag als definitief stuk mede dienen voor de behandeling van de klacht.

Artikel 13.

In alle gevallen waarin dit tuchtreglement niet voorziet, beslist de N.B.S.M.

Aldus vastgesteld door de N.B.S.M.